Affiliate voorwaarden


Artikel 1 - Algemeen
1.1 - Toepasselijkheid

Onderstaande voorwaarden zijn opgesteld ten behoeve van deelnemers aan het affiliatepartner programma van 21CCS (ook wel 21 Coaching en Consulting Services) en zijn derhalve van toepassing op iedere ingeschreven, en door 21CCS als zodanig geaccepteerde, affiliatepartner. Door aanmelding voor het partner programma geeft de aanvrager aan kennis te hebben genomen van deze voorwaarden te hebben aanvaard.


Artikel 2 - Deelname
2.1 - Deelname

Elke rechts persoon kan deelnemer worden van het partner programma van 21CCS door het online aanmeldingsformulier in te vullen. De partner ontvangt per email een login naam en wachtwoord voor het online administratie systeem. Echter, pas na goedkeuring door 21CCS zullen verkopen geregistreerd worden en kan er eventueel aanspraak gemaakt worden op provisie.

2.2 - Beoordeling

Het is ter beoordeling van 21CCS of en wanneer een aanvrager als deelnemer aan het affiliate programma wordt toegelaten. 21CCS is gerechtigd deelname te weigeren zonder opgaaf van redenen. In de meest voorkomende gevallen zal een aanvraag op werkdagen binnen 24 uur worden beoordeeld.


Artikel 3 - Promotie
3.1 - Algemeen

De affiliate partner mag geen prijzen voor de diensten van 21CCS in reclame uitingen vermelden.

3.2 - Toelatingseisen

- Aanvaarding van deze algemene voorwaarden.
- De gegevens van de aanvrager zijn naar waarheid opgeven.
- Deelnemende sites bevatten hoogwaardige content.

3.3 - Websites

Iedere website die deel neemt aan het affiliatepartner programma van 21CCS dient zich te onthouden van:
- erotisch, gewelddadig of pornografisch karakter
- misleiden van derden
- schenden van auteurs-, merk-, portret- of andere rechten van derden
- bevorderen, aanprijzen of ontplooien van illegale activiteiten
- conflicterende of aanstootgevende content m.b.t. 21CCS
- discriminerend of aanstootgevend karakter

3.4 - Advertenties

Het plaatsen van advertenties door de affiliate partner is toegestaan in de vorm van banners, advetorials of offline advertenties. Alle dienen voor plaatsing aan 21CCS ter beoordeling te worden voorgelegd en mogen pas worden geplaatst na schriftelijke goedkeuring.

3.5 - Email

Opname van links naar 21CCS in nieuwsbrieven is toegestaan mits deze nieuwsbrieven voldoen aan het op-in / opt-out principe. Spam in, welke vorm dan ook, is absoluut niet toegestaan.

3.6 - Telefonische verkoop

Bij het telefonisch promoten van onze diensten is het door de affiliate partner uitsluitend toegestaan om bedrijven te benaderen met B.V. of N.V. als oprichtingsvorm. Particulieren, maatschappen, eenmanszaken en VOF's mogen alleen worden benaderd nadat de affiliate partner heeft gecontroleerd of de gegevens van deze partij niet zijn opgenomen in het bel-me-niet register (https://www.bel-me-niet.nl). De verantwoordelijkheid voor deze controle ligt volledig bij de affiliate partner.


Artikel 4 - Rechten
4.1 - Auteurs- of merkenrecht

Het is niet toegestaan auteursrechten en/of andere merkrechten te schenden. De affiliate partner zal alle intellectuele eigendomsrechten en merkenrechten van 21CCS en die van derden volledig respecteren. Eventuele schade die hieruit voort zou vloeien zal worden verhaald op de overtreder.

4.2 - Intellectuele eigendomsrechten

De affiliate partner heeft gedurende de duur van de overeenkomst het recht (uitsluitend ten behoeve van het partnerschap) om de naam 21CCS of 21 Coaching en Consulting Systems met bijbehorende logo's te gebruiken voor de promotie van diensten van 21CCS. Het is niet toegestaan logo's te wijzigen. Niets in het partnerschap strekt tot de overdracht door 21CCS van intellectuele eigendomsrechten in welke vorm dan ook.


Artikel 5 - Programma en vergoeding
5.1 - Affiliate programma

De affiliate partner ontvangt provisie over alle verkopen die tot stand komen via een link naar 21CCS vanaf de website of nieuwsbrief van de affiliate partner of door andere door de affiliate genomen inspanning, mits 21CCS daar van op de hoogte is gesteld.

5.2 - Provisie

21CCS is haar affiliate partners geen vaste (maandelijkse) vergoeding verschuldigd voor de uitvoering van (vrijblijvende) advertentie werkzaamheden. Provisie ontstaat op basis van het no cure no pay systeem. De volgende provisies gelden voor verkopen met betrekking tot:

Webdesign - 5% provisie
Consultancy - 10% provisie
Coaching - 10% provisie
Marketing - 10% provisie (eenmalige opdrachten)
Marketing - Ä 250 tot Ä 1.500 provisie op jaarcontracten (afhankelijk van opdrachtgrootte)

5.3 - Door affiliate gemaakte kosten

Alle kosten voor het verwerven van potentiŽle klanten voor 21CCS zijn voor rekening van de affiliate partner.

5.4 - Links

Plaatsing van links geschiedt naar goeddunken van de affiliate partner met in achtneming van artikel 3. Affiliate verplicht zich om op verzoek zijn links binnen 24 uur te verwijderen.

5.5 - Metingen

De verkopen worden gemeten aan de hand van cookies. Deze cookies hebben een geldigheidsduur van 365 dagen. Alle metingen van 21CCS zijn bindend. Uitbetaling geschiedt uitsluitend op basis van metingen van 21CCS. Storingen, technische fouten en onterecht gegenereerde verkopen voorbehouden.


Artikel 6 - Betalingen
6.1 - Betalingen

Uitbetaling geschiedt 30 dagen na het genereren van de verkoop met in acht neming van artikel 6.4.

6.2 - Rekeningnummers

Uitbetalingen geschieden via Paypal. Indien de affiliate partner nog geen Paypal rekening heeft, dan kan deze kosteloos worden aangevraagd via www.paypal.nl.

6.3 - Factuur

Van iedere betaling ontvangt de affiliate partner een digitale factuur.

6.4 - Uitbetaling

Uitbetaling van tegoeden geschiedt pas dan als 21CCS de eerste betaling heeft ontvangen voor geleverde diensten.


Artikel 7 - BeŽindiging overeenkomst
7.1 - BeŽindiging overeenkomst

21CCS behoudt zich het recht voor te allen tijde een overeenkomst met een affiliate partner zonder voorafgaande opgave van redenen en met onmiddellijke ingang te beŽindigen. Ook de affiliate partner heeft het recht te allen tijde deelname aan het 21CCS affiliate programma met onmiddellijke ingang en zonder opgave van redenen te beŽindigen.

7.2 - Uitsluiting

Als blijkt dat de affiliate partner in strijd heeft gehandeld met een of meerdere artikelen uit deze voorwaarden verliest de affiliate partner alle rechten voortvloeiend uit de overeenkomst, alsmede aanspraak op eventueel nog openstaande tegoeden.

7.3 - Links en toegang

Indien de Affiliate-overeenkomst om welke reden dan ook is beŽindigd worden de link(s) per direct verbroken en zal de toegang van Affiliate tot de database van 21CCS worden geblokkeerd.


Artikel 8 - Wijzigingen
8.1 - Voorwaarden

21CCS is ten allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen.

8.2 - Aanvaarden wijzigingen

De affiliate partner wordt per mail over wijzigingen van de voorwaarden geÔnformeerd. Indien de affiliate partner zich niet kan vinden in een wijziging, dient de affiliate partner deelname aan het affiliatepartner programma onmiddellijk te beŽindigen. Indien de deelname wordt voortgezet wordt affiliate partner geacht de gewijzigde affiliate voorwaarden te hebben aanvaard.


Artikel 9
9 .1- Schade

Enig geleden schade voortvloeiend uit onrechtmatig gebruik van het 21CCS affiliate programma zal door 21CCS op de overtreder worden verhaald.


Artikel 10 - Aansprakelijkheid
10.1 - Aansprakelijkheid

21CCS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of kosten die zouden zijn voortgevloeid als gevolg van een technische storing en/of door onderhoud tijdelijk niet toegankelijk zijn van haar websites.

10.2 - Aansprakelijkheid affiliates

21CCS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of kosten die voortvloeien als gevolg van onrechtmatig handelen van de affiliate partner.


Artikel 11
11.1 - Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten door en met 21CCS afgesloten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Indien noodzakelijk worden eventuele geschillen voorgelegd aan de Nederlandse rechter. Indien een bepaling uit deze affiliate voorwaarden in strijd mocht zijn met het Nederlands recht, dan zal deze, onverminderd de strekking van de desbetreffende bepaling, in overeenstemming met het Nederlandse recht worden gewijzigd.